KREDYTY HIPOTECZNE Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Od 31.12.2022r. do oferty Banku wprowadziliśmy:

 • kredyt na cele mieszkaniowe,
 • pożyczkę hipoteczną oraz
 • kredyt konsolidacyjny

oprocentowane 5 letnią okresowo stałą stopą procentową.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie oferujemy na stałą stopę procentową w całym okresie kredytowania.

Czy wiesz, że możesz również zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową?

Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez ten okres od zawarcia umowy kredytowej/pożyczkowej lub aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowania. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

Możesz skorzystać ze zmiany oprocentowania na 5-letnie stałe, jeśli:

 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • posiadasz zdolność kredytową jeśli nowa wyliczona rata na 5-letniej stałej stopie procentowej jest wyższa o co najmniej 10% od obecnej,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Skutki skorzystania ze stałej stopy procentowej

 •  stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.
Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia umowy lub aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej. Ustalone oprocentowanie uzależnione jest od kilku czynników i wyliczane indywidualnie dla Ciebie.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

Powrót do stopy zmiennej lub zastosowanie kolejnego okresu 5-letniego stałej stopy procentowej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki. Na 2 miesiące przed okresem 5 latu od zawarcia umowy kredytu / pożyczki, prześlemy Ci propozycje zawarcia kolejnego aneksu z 5-letnią stałą stopą procentową lub automatycznego powrotu na oprocentowanie zmienne zgodnie z zawartą umową.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

Maszy pytania ? Zadzwoń do naszych Doradców kredytowych

Emilia Rak
tel. kom. +48 882 197 050

Norbert Słowiński
tel. kom. +48 698 281 653

Katarzyna Rakiewicz
tel. kom. +48 882 197 053