O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie uprzejmie zaprasza na coroczne Zebranie Przedstawicieli.

O G Ł O S Z E N I E

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

informuje, że w dniu 28 marca 2023r. o godzinie 1100

w Centrali Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, ul.Daszyńskiego 24 odbędzie się

 

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1.   Otwarcie obrad, wybór Prezydium, przyjęcie porządku i Regulaminu obrad. 

2.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

4.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu, w tym informacje:

  • z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,
  • z realizacji wniosków polustracyjnych.

5.   Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

6.   Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

7.   Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023.

8.   Dyskusja.

9.   Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok,

2)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,

3)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

4)    udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2022,

5)    zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023,

6)    oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2023,

7)    podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,

8)    oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,

9)    oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

10)  zatwierdzenie zmian w Statucie Banku.

10.   Wnioski i zapytania.

11.   Zamknięcie obrad.